Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az X-CLASS Kft., mint adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” megismerhesse az X-CLASS Kft. által az Ön személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

Az adatkezelő adatai
Adatkezelő: X-CLASS Kft.
Székhely címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 54-56.
Adószám: 14234462-1-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 894872
Ügyvezető: Dobos Sándor (önálló cégjegyzésre jogosult)

Ügyfélszolgálat
Személyes ügyfélszolgálat: 1117 Budapest, Fehérvári út 54-56. (h-p: 9:00-17:00)
Email: ugyfelszolgalat@x-drive.huinfo@x-drive.hu
Telefon: (+36) 1 794 5631

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.


Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet
 • évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Automatizált szakmai információs és tájékoztató levél

 • Jogalap: hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, feliratkozás dátuma, átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP cím
 • Az adatkezelés célja: értesítés aktuális képzésekről és akciókról, új termékekről és szolgáltatásokról, kampányokról, eseményekről, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
 • Időtartama: leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek)

Képzések teljesítése

 • Jogalap: szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: a képzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes adatok, e-mail cím, telefonszám
 • Az adatkezelés célja: szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése, képzéssel kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív olyan információk eljuttatása melyek eljuttatása létszükséglet a szerződéses viszony megfelelő fenntartása érdekében, képzéshez kötődő jogszabályi megfelelés
 • Kit érint pontosan: minden szerződött ügyfél, érdeklődő
 • Időtartama: a törlésről szóló kérés beérkezésétől számított 30 napig, de minimum a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig
 • Adatfeldolgozó: e-Titán
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek)

Képzésekhez kapcsolódó vizsgáztatás és képesítési dokumentum kiállítása

 • Jogalap: szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: a képzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes adatok, e-mail cím, telefonszám
 • Az adatkezelés célja: szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges adatok kezelése, képzéshez kötődő jogszabályi megfelelés
 • Kit érint pontosan: minden szerződött ügyfél, érdeklődő
 • Időtartama: a törlésről szóló kérés beérkezésétől számított 30 napig, de minimum a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig
 • Adatfeldolgozó: Közlekedési Hatóság, Kelemenné Neubauer Mariann
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek)

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése

 • Jogalap: szerződés vagy jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: elektronikus levélben vagy online formon megadott kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya, érdeklődés dátuma
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára
 • Időtartama: bármikor ingyenesen kérhető az adatok törlése
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat.
Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti a nélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

 

Adatfeldolgozók

Az ezen adatkezelési tájékoztató ’Kezelt személyes adatok köre, jogalapja’ részében az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

SalesAutopilot
adatbázis szolgáltatás, automatizált e-mail marketing
SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33.
Telefonszám: 06 1 490 0172
Weboldal: www.salesautopilot.hu

e-Titán
eduKRESZ e-learning tananyag
E-Educatio Információtechnológia Zrt.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Telefonszám: 06 1 577 0222
Weboldal: www.etitan.hu, www.edukresz.hu

Közlekedési Hatóság
gépjárművezetői és gépkezelői vizsgáztatás
Innovációs és Technológia Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási főosztály
Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Telefonszám: 06 1 814 1886
Weboldal:   www.nkh.gov.hu

Kelemenné Neubauer Mariann
építő- és anyagmozgatógép kezelő OKJ vizsgáztatás
Kelemenné Neubauer Mariann ev.
Székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 13.
Telefonszám: 06 30 379 960
Weboldal:   www.exkluzivautosiskola.hu

K&H Bank
bankszámla szolgáltatások
K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefonszám: 06 1 328 9000
Weboldal:   www.kh.hu

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal:   www.facebook.com

Reklámtartalmú üzenetek fogadása

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. A fent felsorolt adatkezelések közül az “ Automatizált szakmai információs és tájékoztató levél”-re történő feliratkozás esik ebbe a kategóriába. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a marketing célú üzenetek tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

 

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében vírusirtó szoftveret használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

Érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az info@x-drive.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, e-mailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-től hatályos.

Vissza a Kezdőlapra.